ERV Evidencija Radnog Vremena - By: kanr5wemra

Puno radno vrijeme ne bi trebalo biti dulje od 40 h tjedno. Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim izmedu radnickog vijeca i poslodavca ili ugovorom o radu nije odredeno radno vrijeme, onda se smatra da jepuno radno vrijeme 42 h tjedno.
Nepuno radno vrijeme - ugovor o radu moze se sklopiti i za nepuno radno vrijeme. Ako je npr. za stjecanje odredenih prava vrlo vazno prijasnje trajanje radnog odnosa s tim istim poslodavcem, razdoblje trajanja rada u nepunom radnom vremenu smatrat ce se radom u punom radnom vremenu.

Na poslovima na kojima, npr. uz primjenu mjera zastite na radu, nije izvedivo zastititi radnika od stetnih utjecaja, radno vrijeme se skracuje razmjerno stetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost osobe koja obavlja te poslove.

Takvi poslovi te trajanje radnog vremena na takvim poslovima, se utvrduju kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Ako takvi poslovi tj. trajanje radnoga vremena nije utvrdeno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, ministar zaduzen za rad ce na prijedlog osobe koja prema Zakonu o radu moze biti stranka kolektivnog ugovora, i uz prethodnu suglasnost ministra koji je nadlezan za zdravstvo, donijeti pravilnik kojim se ureduju ta pitanja. Zaposlenik koji radi na takvim spomenutim poslovima, ne bi trebao na tim istim poslovima raditi prekovremeno niti se smije na takvim poslovima zaposliti kod nekog drugog poslodavca.

Ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom se moze odrediti da radnik, koji na spomenutim poslovima ne radi puno radno vrijeme, dio radnog vremena najduze do punoga radnoga vremena, radi na nekim drugim poslovima, koji nemaju narav spomenutih poslova. {Pri ostvarivanju prava na placu i drugih prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, skraceno radno vrijeme u takvim slucajevima se moze izjednaciti s punim radnim vremenom. Na taj nacin treba voditi i evidenciju o radnom vremenu, u ovom slucaju, to je tzv. Skraceno radno vrijeme.

Sto se sve smatra prekovremenim radom. U slucaju vise sile, vanrednog povecanja opsega rada i u drugim slicnim slucajevima prijeke potrebe, radnik na zahtjev poslodavca mora raditi duze od punoga radnog vremena (prekovremeni rad), najvise do 10 sati tjedno.
Ako prekovremeni rad konkretnog radnika traje vise od cetiri tjedna neprekidno ili vise od dvanaest tjedana tijekom kalendarske godine, odnosno ako prekovremeni rad ostalih zaposlenika odredenoga poslodavca prelazi 10 posto totalnog radnog vremena u odredenom mjesecu, o prekovremenom radu se treba obavijestiti inspektor rada. Inspektor ce tada zabraniti prekovremeni rad ako on stetno utjece na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenika ili ako se njegovim prekomjernim koristenjem onemogucuje zaposljavanje nezaposlenih. Zabranjen je prekovremeni rad maloljetnih zaposlenika. Ako se radi o trudnici, majka s djetetom do tri godine starosti i samohrani roditelj s djecom do 6 godina starosti moze raditi i prekovremeno samo ako dade pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na ovakav rad. Inspektor rada zabranit ce prekovremeni rad malodobnikai trudnica i samohranog roditelja ako nisu dali pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na prekovremeni rad.

O evidenciji radnog vremena: Ako nije drugacije uredeno posebnim propisom, ili kolektivnim ugovorom, sporazumom koji je sklopljen izmedu radnickog vijeca i poslodavca ili ugovorom o radu, poslodavac je na odreden nacin duzan voditi podatke kao sto je evidencija o radnom vremenu za potrebne ostvarivanje prava iz radnog odnosa i za radnike s kojima ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada.
Zaposlenike koji su kao rukovodece osoblje statutom, drustvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima poslodavca ovlasteni voditi poslove poslodavca i koji samostalno donose odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca, te za zaposlenike clanove obitelji poslodavca i fizicke osobe koji zive u zajednickom kucanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavljaju odredene poslove za poslodavca (ako s njima nije ugovorio samostalnost u odredivanju radnog vremena) stanke te dnevnog i tjednog odmora, punoljetne radnike za koje je kolektivnim ugovorom uredena iznimka od primjene odredbi o dnevnom i tjednom odmoru uz osiguranje zamjenskog odmora u skladu s clankom 3. stavkom 5. Zakona o radu.

Sto se sve smatra prekovremenim radom. U slucaju vise sile, izvanrednoga povecanja obujma rada i u ostalim slicnim slucajevima prijeke potrebe, radnik na zahtjev poslodavca mora raditi duze od punoga radnog vremena (prekovremeni rad), najvise do 10 sati tjedno.
Ako prekovremeni rad odredenoga zaposlanika traje vise od cetiri tjedna neprekidno ili

Internet marketer, music and life lover radno vrijeme i evidencija

/EDF Publishing. All rights reserved. Script Services by: Sustainable Website Design
Use of our free service is protected by our Privacy Policy and Terms of Service Mobile Version Contact Us |

User published content is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 Unported License
.
Article Directory Toplist
Increase your website traffic with Attracta.com

Valid CSS!


ABOUT SSL CERTIFICATES
Date: